Skip to content

Klachtenprocedure

DK Taxaties neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. De klachtenprocedure van DK Taxaties is vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend. De klachtenprocedure kent twee stappen

Stap 1 klachtenprocedure

Deze stap geeft DK Taxaties de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. DK Taxaties probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

DK Taxaties
Postbus 4110
6803 EC Arnhem
026-3638494
info@dktaxaties.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen 1 week ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 1 maand ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 1 maand een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.

Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap 2.

 

Stap 2 klachtenprocedure

Omdat DK Taxaties ‘Regulated bij RICS’ voert, kunt u vragen over onze klachtenprocedure stellen aan:

RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel (België)
ricseurope@rics.org

 


 

Tuchtrecht NRVT

De taxateur die zich inschrijft in het register van het NRVT is onderworpen aan de statuten en de reglementen van het NRVT en derhalve ook aan tuchtrechtspraak. Dat betekent dat hij voor zijn handelen of nalaten in strijd met het reglement gedrags- en beroepsregels en/of andere (sub)reglementen van het NVRT, individueel ter verantwoording kan worden geroepen voor het centraal ingericht en onafhankelijk opererend tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. Deze stichting is onafhankelijk van het NRVT, kent een eigen bestuur, statuten en reglementen.

Klachten kunnen worden ingediend door belanghebbenden, opdrachtgevers of door het NRVT. Klachten worden ingediend bij het klachtenbureau van de stichting. De klacht wordt vervolgens behandeld door een onafhankelijk tuchtcollege. U kunt een klacht indienen bij het klachtenbureau via:

Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM
info@nrvttucht.nl

 

Klachtenprocedure NVM

NVM hanteert het standpunt dat een makelaar/taxateur in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is de taxateur van DK Taxaties daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.