Skip to content

DK Taxaties, de specialist in vastgoedtaxaties

Taxaties worden uitgevoerd voor een groot aantal doeleinden, zoals een hypothecaire (her)financiering, de jaarrekening, een gezamenlijke waardering met de belastingdienst of een aan- of verkoopbeslissing. Er zijn hierbij drie soorten taxaties te onderscheiden:

Volledige taxatie

Een volledige taxatie is gebaseerd op alle mogelijke waardebepalende factoren en de marktomstandigheden, per een overeengekomen peildatum, conform de afgesproken taxatiestandaarden. Een volledige taxatie omvat o.a. kadastrale gegevens, omschrijving, stand en ligging, bereikbaarheid, kwaliteit locatie, parkeervoorzieningen, bestemmingsplan, milieu-bepalingen, marktsituatie ter plaatse en specifiek de desbetreffende locatie, referentietransacties, huurgegevens, verhuurbaarheid/verkoopbaarheid en een SWOT analyse. In het kader van een volledige taxatie wordt de locatie en het object in ieder geval extern geïnspecteerd door de geregistreerde taxateur. Daarnaast is het uitgangspunt dat de geregistreerde taxateur het vastgoedobject ook intern beoordeelt, tenzij de geregistreerde taxateur op basis van zijn professionele inschatting een interne inspectie niet noodzakelijk acht of toegang niet mogelijk is.

Hertaxatie

Een hertaxatie kan uitsluitend worden uitgevoerd indien er in de voorgaande 36 maanden een volledige taxatie door ons is uitgevoerd. Bij een hertaxatie worden in beginsel dezelfde werkzaamheden verricht als bij een volledige taxatie. Er kunnen echter werkzaamheden of een deel van het onderzoek en/of de rapportage achterwege blijven gelet op de eerdere opgedane kennis omtrent het object. Bij een hertaxatie is het uitgangspunt dat de geregistreerde taxateur het vastgoedobject uitsluitend extern en niet intern inspecteert, tenzij de geregistreerde taxateur op basis van zijn professionele inschatting een interne inspectie noodzakelijk acht.

Markttechnische update

Een markttechnische update is een waardering van een object dat reeds eerder volledig getaxeerd is door hetzelfde taxatiebureau. Een update is mogelijk tot maximaal 24 maanden na een volledige taxatie of een hertaxatie én indien er geen sprake is van een fysieke wijziging van het object. Een update bestaat uit een herziening van het rekenmodel met alle mogelijk gewijzigde input (huurders e.d.) en marktomstandigheden. Hieronder verstaan wij in elk geval de tussentijds gewijzigde huurcontracten, mutaties, investeringen en de gewijzigde markt-omstandigheden. De geregistreerde taxateur kan de markttechnische update in beginsel uitvoeren zonder opname ter plaatse.